Edge crashes, chrome throws root error.


https://youtu.be/xErgagsPOHg